Technický dozor investora

V rámci výkonu technického dozoru zabezpečujeme kontrolní činnost, kterou sledujeme, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení případně jinými potřebnými povoleními a s podmínkami sjednanými ve smlouvách o dílo.

Zabezpečíme pro Vás veškerou činnost spojenou s výkonem technického dozoru staveb pozemních, vodohospodářských a dopravních. Podrobný rozsah výkonu technického dozoru objednatele (stavebníka, investora) je specifikován v sazebníku UNIKA, Příloha č. 10.

V minulosti to bylo například zajištění technického dozoru investora pro stavby: Domov důchodců v Roudnici nad Labem, Operační sály Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem, Dostavba a modernizace zimního stadionu Litoměřice, Rekonstrukce zpevněných ploch pro Pozemkový úřad ČR, ČOV Vilémov, Kanalizace a ČOV pro obce Dvory nad Lužnicí a Halámky, Lysá nad Labem – intenzifikace ČOV.

V posledních letech zabezpečuje naše společnost převážně přípravu a následně i technický dozor při realizaci staveb vodohospodářského charakteru, zejména v rámci Programu 129 120 se spoluúčastí EU — Podpora prevence před povodněmi ll. etapa. Společnost se podílela na přípravě téměř všech rozhodujících staveb protipovodňového programu pro Ústecký kraj na dolním toku Labe, ale i mimo něj.

Z těchto staveb uvádíme zajištění správních rozhodnutí a stavebních povolení pro PPO Hřensko, Děčín, Ústí nad Labem, Lovosice a Roudnici nad Labem. Jedná se o stavby s investičními náklady 100 - 700 mil. Kč. Dále bylo dokončeno zajištění majetkoprávních projednání a vydání správních rozhodnutí pro PPO Mělník.

Pro realizaci staveb zajistila naše společnost technický dozor investora na stavbách PPO Lovosice, PPO Terezín, PPO Děčín a PPO Ústí nad Labem. Mimo akce protipovodňového programu byla společnost úspěšná i v oblasti staveb občanské vybavenosti.

V současné době provádíme činnost TDI a koordinátora BOZP na stavbách: Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku, Zubrnice – ČOV a kanalizace, Křižanov - splašková kanalizace, I. a II. etapa a výstavba elektrárny a papírny Kozomín.

Zároveň zajišťujeme činnost koordinátora BOZP staveb pro SVS, a.s. Teplice a inženýrskou činnost pro výstavbu areálu Ruzyně.